OVK, obligatorisk ventilationskontroll - Svensk röranalys

Vad är OVK?

OVK är obligatorisk ventilationskontroll och ska enligt lag genomföras regelbundet för att kontrollera fastighetens ventilationssystem. Syfte? Ja, det är helt enkelt för att kontrollera inomhusklimatet och skapa en så hälsosam miljö som möjligt för de som vistas i byggnaden. Ett välfungerande ventilationssystem minskar även risken för fuktrelaterade skador. Kontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant. Procella Ventilation ingår i koncernen Röranalys i Sverige tillsammans med Svensk Röranalys, Flush Rörinspektion, Uppsala Relining och Rörteknik i Uppland. Det innebär att vi kan erbjuda OVK i kombination med andra tjänster som till exempel en stamspolning för en så praktisk och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

 

Obligatorisk ventilationskontroll – när och hur?

Fastighetens ägare ska anlita en sakkunnig funktionskontrollant för en obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK, var tredje eller sjätte år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. En OVK ska också alltid göras när ett nytt ventilationssystem ska tas i bruk. Vid en OVK kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt. Kontrollanten undersöker också att systemet inte innehåller föroreningar och att skötselanvisningar finns lätt tillgängliga. Till sist kan kontrollanten komma med förslag på hur ventilationssystemet kan bli mer energieffektivt utan att inomhusmiljön försämras.

Ett exemplar av protokollet som funktionskontrollanten upprättar lämnas till fastighetens ägare och ett exemplar skickas in till kommunens byggnadsnämnd. Upptäcks fel och brister under besiktningen ska ägaren åtgärda dem omgående.

 

Vilka fastigheter har OVK-krav?

OVK ska göras i de flesta byggnader och fastigheter. Undantag från OVK-krav är äldre en- och tvåbostadshus som antingen har självdragsventilation eller som har frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

 

OVK-besiktning i bostadsrätt

Det är bostadsrättsföreningens skyldighet att se till att OVK-kontroller genomförs regelbundet i fastigheten. Kontrollanten bedömer om alla lägenheter ska omfattas av besiktningen. Det är dock alltid viktigt att föreningens medlemmar informeras i god tid före en besiktning. Lägenhetsinnehavarna måste nämligen släppa in kontrollanten och då kan det vara tryggt att veta vem som knackar på dörren och varför.

 

OVK med Procella Ventilation

En OVK-besiktning ska utföras av en certifierad kontrollant och vi åtar oss både stora och små projekt. Vid en OVK besiktning undersöker man att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga samt att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. En undersökning görs också kring vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen. Fel och brister som upptäcks ska åtgärdas omgående och det är byggnadens ägare som ser till detta. Vi rekommenderar att du som ägare till en fastighet kombinerar flera åtgärder vid ett och samma tillfälle. Det medför mindre administration och minskat krångel för de som bor i byggnaden. Hör gärna av dig till oss om du är i behov av en obligatorisk ventilationskontroll, kanalrengöring och injustering så kan vi presentera våra tjänster för dig. 

Kontakta oss här.

 

Vanliga frågor & svar gällande OVK

Vad kostar en OVK?

Priset för en OVK varierar beroende på typ av fastigheten och ventilationssystem. Ta gärna kontakt med oss för mer information.

Är det olagligt att inte genomföra en OVK-besiktning?

Det är lag på att vissa typer av byggnader och ventilationssystem ska genomföra OVK med regelbundna intervaller. Det är även olagligt att inte åtgärda fel och brister som upptäcks i samband med en OVK-besiktning.

Vem ansvarar för en OVK-kontroll?

Fastighetens ägare har ansvaret för att OVK-kontrollen genomförs regelbundet och på rätt sätt.

0